BEDO ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตรการยกระดับ วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมหลักสูตรการยกระดับ วิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur

วันที่ 16-17 กรกฎาคม และ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการทรัพยากรชีวภาพและผลักดันให้ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SMBEs ที่มีศักยภาพ โดยพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการสร้างกลยุทธ์การเติบโตเป็นผู้ประกอบการ แนะนำช่องทางการลงทุน เปิดให้เห็นโอกาศของธุรกิจ และวิธีการขยายธุรกิจ ให้คำแนะนำการแก้ปัญหาที่พบในธุรกิจ และสนับสนุนในเรื่องต่างๆ