BEDO ต้อนรับนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน

BEDO ต้อนรับนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 BEDO ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยนายศุภสิทธ์  จำปาวงษ์ ผอ.กลุ่มกิจการพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นผู้ให้ข้อมูล ภารกิจและผลการดำเนินงานของสำนักงาน  ณ ห้องประชุมปีติพงษ์  และพาชมร้านฟ้าใสแกลอรี่ เพื่อให้นักศึกษาได้ได้เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินธุรกิจชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ พร้อมกันนี้คณะนักศึกษายังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนกันอีกด้วย